Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ046802

Een sage (mondeling), dinsdag 20 augustus 1968

Hoofdtekst

Oan 'e Boskwei yn 'e Westerein wie snein-to-jouns altyd in keppeltsje jongfolk op it Singeltsje. Sy sieten dêr in soad to kaertspyljen, sy wienen ek wol oan 't knikkertsjen om sinten en oan 't streekjesmiten en sy dobbelen dêr ek wol. 't Wie in sânpaed.
Doe't ik dêr in joun us op 'e Boskwei wie, hearde ik ynienen ien razen. 't Wienen rare geluten. Ik sjen en sjen mar ik koe neat gewaer wurde.
De oare deis wienen dyselde geluten der wer. Mar doe wie 't echt. Doe lei dêr in jonge yn 't wetter, dy't net swemme koe. Hy wie omtrint forsûpt, mar Jan Durks van Kammen hat him noch krekt op 't lêste nipperke ret. Hy sleepte him oer 't skouder der út. 't Wie Ielt de Jong, in soan fan Bouke Minke.

Onderwerp

SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.    SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.   

Beschrijving

Een man hoort plotseling geschreeuw, hoewel er niets te zien is. Het is een voorbode: de dag erop hoort hij dezelfde geluiden als een jongen die niet kan zwemmen bijna verdrinkt.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 468, verhaal 2 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

20 augustus 1968
Vorbedeutung anderer Ereignisse.

Naam Overig in Tekst

Singeltsje    Singeltsje   

Jan Durks van Kammen    Jan Durks van Kammen   

Ielt de Jong    Ielt de Jong   

Bouke Minke    Bouke Minke   

Naam Locatie in Tekst

Boskwei    Boskwei   

Westerein    Westerein   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21