Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ046803

Een sage (mondeling), dinsdag 20 augustus 1968

Hoofdtekst

Bontsje Knjillis wie mei de helm geboaren. Hy wenne oan 't spoar ûnder Kollumersweach (Knj. Veenstra).
Wit hoe faek woarde der yn 'e nacht by him kloppe. Dan moest er út bêd wei en de wei út. Soms moest er hiele einen rinne. It is wol gebeurd dat er hielendal nei 't tsjerkhôf fan Kollumersweach ta moest. Dêr woarde dan ien bigraven. Dat moest hy sjen. 't Wie meast yn 'e nacht.
Hy hat de bigraffenis fan syn eigen dochter ek fan tofoaren sjoen. Doe't de kiste by him oer de flier stie koe hy de rotten der mei de heafoarke hast net by wei hâlde.
Hy hat de bigraffenis fan syn soan ek sjoen. Dy wenne yn Grinslân. Dy hat him hjir by syn heit en dy yn 'e parrebeam ophong.

Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Een helmdrager moet er 's nachts altijd uit om dingen te zien. Hij voorziet vaak 's nachts begrafenissen. Hij voorzag zelfs de begrafenis van zijn eigen zoon en dochter.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 468, verhaal 3 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

20 augustus 1968
Das zweite Gesicht & TM 2901: Helmdragers

Naam Overig in Tekst

Bontsje Knjillis    Bontsje Knjillis   

Knj. Veenstra    Knj. Veenstra   

Naam Locatie in Tekst

Kollumersweach    Kollumersweach   

Grinslân    Grinslân   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21