Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ050815

Een sage (mondeling), maandag 18 november 1968

Hoofdtekst

Biesterveld hat ûnder mear in skuonmakker Rein Geales (van der Meulen?) formoarde by de Slingerswei op Teade-hoekje ûnder Boarnburgum. Dêr hat er fjirtsjin jier foar sitten.
Sûnt dy tiid spoeke it op Teade-hoekje.
Der wie in liet fan, mei de folgjende rigels der yn:
Er kwamen weer een twintigtal getuigen,
die eveneens hun stem verheften tegen hem.
Maar niets kon nog zijn wreedheid buigen...
(Biesterveld hat ek wenne yn 'e Omloop ûnder Surhústerfean)
Doe't Biesterveld út 'e gefangenis, nei de moart op Rein Geales weromkom, stiek er yn 'e Pein oan yn 'e herberch fan Douwe Douma. Hy kocht dêr syn wiet en droech en doe makke er him bikend.
Doe wie der net ien mear dy't by him komme doarst. Hy is der út rekke sûnder to biteljen.
Doe't er thús kaem hie syn wiif in bern krige fan in oare keardel. Mar dêr wie er alhiel net lilk om. Hy hat dat bern krekt sa goed bihandele as syn eigen.
Biesterveld wie ek skearbaes en hierknipper.

Beschrijving

Op een spookplaats spookt het omdat de beruchte moordenaar Adrianus Biesterveld daar eens de schoenmaker vermoordde. Als Biesterveld na veertien jaar vrijkomt uit de gevangenis, gaat hij naar de kroeg zonder te betalen. Thuis treft hij zijn vrouw aan met een kind dat niet van hem is. Biesterveld behandelt het 'onechte' kind echter even goed als zijn eigen kinderen. Biesterveld is ook kapper en scheerbaas.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 508, verhaal 15 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

18 november 1968

Naam Overig in Tekst

Rein Geales van der Meulen    Rein Geales van der Meulen   

Teade-hoekje    Teade-hoekje   

Omloop    Omloop   

Douwe Douma    Douwe Douma   

Naam Locatie in Tekst

Biesterveld    Biesterveld   

Adrianus Biesterveld    Adrianus Biesterveld   

Slingerswei    Slingerswei   

Boarnburgum    Boarnburgum   

Surhústerfean    Surhústerfean   

Pein    Pein   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21