Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ052608

Een sage (mondeling), zondag 01 december 1968

Hoofdtekst

Yn Surhuzum wenne Rapke Wijma. 't Wie famylje fan 'e bikende klokmakker fan Eastemar. Hy wie âld-feint. Ik gong jouns wolris mei him to kuijerjen. Op in joun doe wie 'k wer by him, doe sei er ynienen tsjin my: "Nou mast fan 'e wei ôfkomme."
"Hwerom mat ik dat?" sei 'k.
Hy sei: "Der komt in lyk oan. 'k Sil dy moarn wol sizze hwa't it is."
Ik sei: "Praetsjes." En ik gong net fan 'e wei ôf.
Mar doe gong 'k boven oer de lykwein hinne. Ik gong der fóár by op en der achter wer by del. 'k Stapte der samar by del, 'k foel hielendal net.
Rapke Wijma wie mei de helm geboaren. Hy hie harten yn 'e blinen foar de glêzen. Dan hoefde hy der net út, as der in lykstaesje passearde. Hy koe it troch dy harten sjen.

Onderwerp

SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen    SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen   

Beschrijving

Een man - een helmdrager - maant een kameraad opzij te gaan voor een naderende lijkstoet. De kameraad slaat zijn waarschuwingen in de wind en blijft op de weg lopen. Prompt wordt hij opgetild door een lijkwagen.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 526, verhaal 8 (archief MI)

Commentaar

1 december 1968
Leichenzug gesehen & SINSAG 0489 Das zweite Gesicht & TM 2901: Helmdragers

Naam Overig in Tekst

Rapke Wijma    Rapke Wijma   

Naam Locatie in Tekst

Surhuzum    Surhuzum   

Eastermar    Eastermar   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21