Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ052707

Een mop (mondeling), vrijdag 06 december 1968

6d0abe2f4624c4515b88c6b7d9fb398b.jpg

Hoofdtekst

Jan Hepkes fortelde ek:
'k Wie op in kear to aisykjen. Ik gong rjocht achterút de polder yn. By de Bouke-wyk seach ik in beamstamme skeef oer de wyk. Ik tocht: dat treft. Dêr kin 'k moai oer nei de oare kant ta. Ik stapte der op, mar doe't ik op healwei wie, dêr draeide dy stamme om en dat wie: fuort. De hiele stamme skeat de wyk yn en ik stie der boppe op. Ik tocht: Hwat is dit eigenaerdich. Ik farde mei oan 'e ein fan 'e wyk ta. Ik seach dat op 'e ein fan dy stamme in pôlle wie en dêr siet in einenêst yn mei aeijen der yn.
Oan 'e ein fan 'e wyk sprong ik der ôf. Doe seach ik dat it net in beamstamme wie, mar in hiele grouwe snoek. De snoek swom fierder. Dy moest nei 't Blaufallaet, nei 't kanael ta, oars koed er net swaeije.

Onderwerp

AT 1960B - The Great Fish    AT 1960B - The Great Fish   

ATU 1960B    ATU 1960B   

Beschrijving

Jan Hepkes wil bij het eieren zoeken aan de andere kant van het water komen. Jan wil een boomstam die dwars over het water ligt als brug gebruiken. Als de 'brug' wel erg beweeglijk is, blijkt dat hij op de rug van een levensgrote snoek is gaan staan. De snoek moet door zijn grootte helemaal naar het Blauwverlaat zwemmen om te kunnen keren.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 527, verhaal 7 (archief MI)

Commentaar

6 december 1968
Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Fish 1 : Grote vis als brug & AT 1960B The Great Fish 2 : Grote snoek kan zich alleen op extra brede plaats omkeren.
The Great Fish

Naam Overig in Tekst

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Blaufallaet    Blaufallaet   

Naam Locatie in Tekst

Bouke-wyk    Bouke-wyk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21