Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ053811

Een mop (mondeling), zondag 08 december 1968

Hoofdtekst

In man en in frou wienen ris togearre to praten. De man wie in fraet. As dy ienkear by de tafel siet to iten, wist er fan gjin ophâlden.
Sy praetten togearre ôf, as it tiid wie, om de leppel del to lizzen, soe syn frou him stikum op 'e foet traepje.
It miel kom op 'e tafel.
Sy wienen noch mar krekt oan 't iten, doe lei de man de furke del. Hwant doe trape de houn him op 'e foet. Dat wist dy man net, dy tocht dat syn wiif dat die.
De hiele dei hie de man honger.
Sy bleauwen dêr dy nachts ek.
De frou sei tsjin him: "Hwat leistû de furke gau del."
"Dû trapest my ommers op 'e foet", sei de man.
"Welné," sei 't minske, "dat wie ik net, dat die de houn."
"Hie 'k dat witen," sei de man, "ik forgean fan 'e honger."
"Ik wyt wol rie", sei 't minske. "Ik sil dy aenst noch wol hwat helje, as se allegear sliepe."
Doe helle se him in pantsjefol iten út 'e kelder.
Mar de man wie wylst yn 'e sliep fallen en hy lei net mei de holle nei de bêdsplanke ta, mar mei de achterein.
Syn wiif seach dat foar de holle oan en hâldde it pantsje der by.
Doe blaesde de man ôf.
Doe sei se: "Hoechst net to blazen, hwant it is net hjit."


Onderwerp

AT 1691 - "Don't Eat too Greedily."    AT 1691 - "Don't Eat too Greedily."   

ATU 1691    ATU 1691   

Beschrijving

Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem een teken zal geven als hij - als ze op visite zijn - moet stoppen met eten. De vrouw zal haar echtgenoot stiekem op zijn voet trappen als hij naar haar mening voldoende heeft gegeten. Als het stel nog maar net aan tafel is gegaan, trapt een hond de man echter op de voet. De man legt direct zijn lepel neer. Omdat de man nog maar nauwelijks iets had gegeten, blijft hij de hele dag hongerig. De vrouw gaat 's nachts uit bed om iets te eten voor haar man te halen. Als ze weer terugkomt, blijkt haar man in slaap te zijn gevallen met zijn blote billen naar het hoofdeinde gericht. Zijn vrouw ziet zijn achterste voor zijn gezicht aan en houdt het eten gereed. Als de man een wind ontsnapt, zegt zijn vrouw dat hij niet hoeft te blazen, omdat het immers niet heet is.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 538, verhaal 11 (archief MI)

Commentaar

8 december 1968
"Don't Eat too Greedily."

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21