Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ055913

Een sage (mondeling), donderdag 02 januari 1969

Hoofdtekst

Hjir yn Sumar hat in tige sterke smid wenne. Meensma hiet er. Dy tilde samar fjouwerhûndert poun op.
Yn 'e oarloch wie de brant tige krap. Der wie in boer, dy hie in grouwe beam. Meensma hie forlet fan branhout en hy frege dy boer om hout.
"Jo meije dy beam ha," sei de boer, "as jo him nei hûs ta sjouwe."
Dat nom Meensma oan, en hy hat it dien.


Onderwerp

TM 2801 - Sterke man (vrouw)    TM 2801 - Sterke man (vrouw)   

Beschrijving

Een sterke smid kon wel vierhonderd pond tillen. Op een keer in de oorlog vroeg hij een boer om brandhout. De boer zei dat hij de boom van het erf wel mee mocht nemen. Dat deed de smid.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 559, verhaal 13

Commentaar

2 januari 1969
Sterke man (vrouw)

Naam Overig in Tekst

Meensma    Meensma   

Naam Locatie in Tekst

Sumar    Sumar   

Suameer    Suameer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21