Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ056715

Een sage (mondeling), maandag 27 januari 1969

Hoofdtekst

Ik wie noch yn 'e hûs en 'k lei op bêd. Doe hearde ik de nachtmerje oankommen. Hy kom troch 't kaeisgat. Ik hearde him dúdlik stappen. Doe sprong er op bêd en hy gong oer myn fuotten hinne. Op 't lêst doe hied er my al.
Hy hat faek by my west.
Sy sizze wol dat de nachtmerje ien fan sawn dochters is.
Der wurdt wol sein dat men de klompen forkeard foar de doar sette moest. Dat dienen wy ek altyd. Mar it hat my net folle holpen. Men moest op 'e slach passe, dan koe men him keare.


Onderwerp

SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten    SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten   

Beschrijving

Een man hoorde op een nacht een nachtmerrie aankomen. Die kwam door het sleutelgat. Hij hoorde duidelijk stappen. Toen sprong de nachtmerrie op bed en ging over zijn voeten heen. Een nachtmerrie is een van zeven dochters. Om geen last te hebben van een nachtmerrie zou men de klompen achterstevoren voor de deur moeten zetten.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 567, verhaal 15

Commentaar

27 januari 1969
Mensch von Mahr beritten

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21