Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ058412

Een mop (mondeling), zondag 23 februari 1969

Hoofdtekst

Jan Wouda (= Jan Hepkes fan Surhústerfean) wie nei Ljouwert ta op 'e transport. Doe soe er wer nei hûs ta.
Yn Ljouwert kom in tongerbui op. Jan tochte: Nou mat ik sjen, dat ik foar de tongerbui wer thús kom. Hy sette hurd ôf.
Doe wied er op 'e Greate Wielen, doe bigong it him achter op 'e spotskerm to drippen. Mar hy lei it boarst op 't stjûr en dêr feegde er foar de bui op. It gong mei kûgelsfeart. Yn Surhústerfean hied er krekt tiid om by Sipke Ingels yn 'e trochreed op to stouwen. En hy wie net wiet, allinne de achterste spotskerm in bytsje.


Onderwerp

VDK 1967* - De bui voorgebleven    VDK 1967* - De bui voorgebleven   

Beschrijving

Een man fietste zo hard dat hij precies de regenbui voorbleef. Toen hij thuiskwam, was alleen zijn achterspatbord nat.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 584, verhaal 12

Commentaar

23 februari 1969
De bui voorgebleven

Naam Overig in Tekst

Jan Wouda    Jan Wouda   

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Greate Wielen    Greate Wielen   

Sipke Ingels    Sipke Ingels   

Naam Locatie in Tekst

Surhústerfean    Surhústerfean   

Surhuisterveen    Surhuisterveen   

Ljouwert    Ljouwert   

Leeuwarden    Leeuwarden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21