Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB150 - Van een Man die na sijn Dochter vraegde.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Van een Man die na sijn Dochter vraegde.
Een jongh Student in Vranckrijck een tijt langh te Schoole gelegen hebbende, weder te huys komende, werde van een van sijn gebueren welkoom geheeten, en hem vragende waer hy soo lange gheweest was; hem ter antwoort gevende, in Vranckrijck. Hebt ghy dan mijn Dochter niet vernomen? Iae, seyde hy, sy woont in een Bordeel: Bordeaux, seyde hy, is een schoone Stadt, heb ick wel hooren segghen; Ey lieve wat doet sy doch daer? Sy wint de kost met de vuysten daer sy op sit, seyde hy; De ander antwoorde weder, Backen is een goedt handt-werck.

Beschrijving

Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Naam Locatie in Tekst

Frankrijk [Vranckrijk]    Frankrijk [Vranckrijk]   

Bordeaux    Bordeaux   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22