Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB167 - Aerdige klucht van een Barbier en een Apoteeckers Vrouwe.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

[p. 153]
Aerdige klucht van een Barbier en een Apoteeckers Vrouwe.
Zeecker Barbier dickwils komende tot een Apteecker om sijn waren te koopen, kreg onder-tusschen lust om, by des Apteeckers Vrouwe te slapen, (dewelcke seer schoon was) en was haer dickwils aen om by haer te slapen, maer en konde niet wel tot sijn voornemen komen, soo gebeurde het eens op een tijt, dat de Apteecker van huys was, quam weder en hieldt hart aen om by haer te slapen, maer sy wilde dat niet toestaen: Doch eyndelijck door groote giften van eenige stucken Gouts, die hy haer gaf, dat sy uyt gierigheyt aennam, en dede doen sijn werck met haer: dat gedaen hebbende, leende hy haer de Vijsel af. De man weder te huys komende, het welck den Barbier ghehoort hadde, bracht doe de Vijsel wederom, en seyde tegen de Man, doet so wel en langht my nu het gheldt weder, dat ick u Vrouwe te pande ghelaten hebbe: De Man dat vreemt voor komende, seyde, Vrouwe, hebt ghy de Meester pandt afghenomen? Wat is dat ghedaen? een Man daer wy daghelicks soo veel gheldt van ontfanghen, ick wil hem wel voor hondert gulden borghen, ick swijge van een Vijsel te leenen. De Vrouw quaedt, en half beschaemt wordende, seyde ick en woudese hem niet doen sonder pandt, heeft hy [p. 154] de Vijsel al weder gebracht? ja seyde de Man, Wel, daer is dan sijn pandt weer, maer ick sweer hem, hy sal sijn leven niet meer in mijn Vijsel stooten, hy sal seker al, seyde de Man, hy sal niet, seyde sy; hy niet wetende wat Vijsel dat sy meende.

Beschrijving

Een chirurgijn slaapt met de apothekersvrouw. Hij laat een instument achter als onderpand, zodat haar man niet achterdochtig wordt. Die brengt het instrument terug, want vindt het niet nodig dat een goedbetalende klant een onderpand moet achterlaten.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22