Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB184 - Boeren Vryagie.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Boeren Vryagie.
Een seker Boeren Soon van sints zijnde een Ionge Dochter in sijn naest gelegen Dorp te gaen Vryen, is op een morgen tijdt heen gegaen om haer daer eens van te spreecken, in't Dorp komende, vondt hy haer Vader in de hof gaen, dewelck hy groettede, de Vader desgelijcks wederom, en hem vraeghende wat hy daer so vroegh maeckte: Hy wederom antwoorde, ick kome om u Dochter in eeren te versoecken, de Vader seide mijn Dochter? Hy seide wederom jae u Dochter, de [p. 174] Vader seyde, mijn Dochter is noch al te jonck, sy heeft nog gheen gheldt in de kiste, sy en heeft noch gheen hayr op de buyck, sy kan oock noch geen swenck by de neers verstaen, doch wat ghy aen haer verwerven kundt, daer ben ick mede te vreden. Hy is voorts gegaen nae haer toe, en groetede haer, sy hem wederom, ende met een vraghende wat hy daer soo vroegh maeckte; Hy antwoorde dat hy quam om haer in eeren te versoecken; waer op sy seyde, wat mijn Vader daer van seght, daer ben ick mede te vreden; Ick hebbe by u Vader gheweest, die seght dat ghy noch al te jonck bent, ende dat ghy oock noch gheen gheldt in de kiste hebt, en oock gheen hayr op de buyck hebt, ende dat ghy oock noch gheen swenck met de neers kondt verstaen: Sy wederom seyde, seght mijn Vader dat? jae antwoorde hy, dat seght u Vader. Daer over sy seer toornigh wierdt, ende sprack, dat mijn Vader vijftigh duyvels op het lijf vaer, Hels Vuyr daer toe: Ick hebbe wel gheldt in de kiste, ende ick hebbe oock wel hayr op de buyck, en ick kan oock wel swenck met de neers verstaen, en wilt ghy dat niet ghelooven, soo vraeght het onse Nabuyr Ians Knecht, Klaes, die gaf my gister avondt noch wel drie swenck, dat my een nieuw vlassen hembd voor de neers brack.

Beschrijving

Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel wat jong en onervaren, maar maakt geen probleem. De jongen vertelt dit aan het meisje en die wordt boos, want ze is helemaal niet onervaren; de knecht van de buren kan het bevestigen.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Naam Overig in Tekst

Jan    Jan   

Klaas [Klaes]    Klaas [Klaes]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22