Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB186 - Een ander Pots.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Een ander Pots.
Dese voorsz Ionghe, siende dat sijn Meester met soodanige deuntjes gedient was, ende des anderen daeghs daer nae wederom op de winckel komende, seyde de Ionghe: Meester, ick hebbe verleden Sondagh sulcken klucht met een Boer gehadt, Wat was dat voor een klucht, vraeghde de Meester? Ick was seyde de Ionge, eens buyten gegaen, ende ick vondt een Hoef-yser, doe quam daer voort een Boer aen rijden, (sittende op een graeuw paerdt) siende dat ick een Hoef-yser hadde, [p. 177] die my vraeghde of ick het gevonden hadde? Ick seide jae: Voorts vraeghde hy my of ick het hem verkoopen wilde? En ick antwoorde van jae: Wat wilt ghy daer voor hebben, seyde hy? ick seyde twee blancken: Kom aen, sprack de Boer, langht het my. Ondertusschen trock de Boer syn buydel uyt de sack, als of hy geldt krijghen wilde, ende ick was soo slecht en dede hem dat Hoef-yser, doen gaf de Boer sijn peerdt de spooren, en reedt wech, en liet my nae sien; maer in het voort rijden, so stack hy sijn beurs voor by sijn sack, en ick dat siende, liep nae, en kreegh de buydel, ginck doe daer mee deur. De Meester vraeghde, wat was in dese buydel? De jonghe antwoorde, twee Buffels konten, die een op uw Neuse, ende de ander op u &c. Doe seyde de Meester: jonge wy willen onse accoort breken, ghy soudt anders Meester worden, en ick Knecht.

Beschrijving

Een leerling houdt zijn meester voor de gek. Hij vertelt dat hij aan een boer een gevonden hoefijzer wilde verkopen, maar dat de boer zonder betalen wegreed. De beurs van de boer viel en de leerling kon hem meenemen. De meester vraagt wat er in de beurs zat, en de leerling bestraft zijn nieuwsgierigheid met een brutaal antwoord (twee buffelskonten). De meester erkent in de leerling zijn meerdere.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22