Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB212 - Van twee Nieuw gehoude.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

[p. 206]
Van twee Nieuw gehoude.
Een seker Ionghman een jonghe Dochter getrouwt hebbende, soo hy meende, quam doe de eerst Bruylofts nacht was by haer te bedde, doe vertelde hy haer uyt jock, en seide, Liefste, ick hebbe een jonghe dochter van een Jaer oudt dat ick lief hebbe, en die moeder heb ick oock lief ghehadt, en ick begeere ghy sult het oock lief hebben: Waerop sy seide, ick hebbe oock een Soontjen ontrent van anderhalf Iaer oudt, by sulcken Ionghman ghehadt, soo kunnen wy dan noch t samen wel een houwelick maken. Hy seer t'onvreden wesende, seyde des morghens teghens haer Vader, u Dochter heeft my bedrooghen, sy heeft een kind ghehadt by sulcken Ionghman, ick denck haer niet te houden, want sy heeft het selver my geseght. De Vader antwoorde dat heeft sy uyt kortswyl geseght: Neen seyde hy, sy heeft my man en peert genoemt: De Vader seide wederom, ick weet raedt, ick sal de Moeder by haer senden, die sal haer onder vraghen, en wy sullen achter de deure staen en hooren wat sy seggen, gelijck sy deden. De Moeder die ginck by de dochter, en vraeghde haer of sy sulcks teghens haer Man gheseght hadde, dat of sy een kindt by een ander ghehadt hadde, of dat waer is, en of zy het uit jockerye geseght had? Sy antwoorde, ick hebbet in ernst geseydt, als [p. 207] de waerheydt was: Hebt ghy dan een kindt gehadt? Sy seyde jae: Wel, sult ghy dat dan tegen u Man seggen? Waerom niet, hy sey my het sijne Du gecke oye, sey de Moeder, ick hadde wel drie kinders gehadt eer ick u Vader kreegh, en ick hebbe het hem mijn leven niet geseght. Sy die achter de deure stonden, en hoorden dit alles aen, waren seer verwondert van het gene sy teghen malkander spraken; de Vader seyde, wy moeten ons ghedulden Swager, het schijnt wel men kanse soo niet krijgen als sy van de Moeder komen.

Beschrijving

Een jongeman bekent aan zijn jonge bruid dat hij al een kind heeft. Tot zijn verbazing zegt zij dat ze ook al een zoontje heeft. Hij vindt dat toch niet zo leuk en vraagt haar vader om uitleg. Die stuurt haar moeder er op af en hij en de jongeman luisteren het gesprek af. De moeder blijkt ook al drie kinderen gehad te hebben voordat ze de vader van het meisje trouwde.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22