Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB215 - Van een Woeckenaer.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Van een Woeckenaer.
Een Woeckeraer was eens in een Kercke, maer quam daer seer verstoort wederom uyt loopen, om dat de Pastoor gesegt hadde dat de Duyven alle Woeckenaers in de helle soude dragen, en hem bejegende een goedt Gesel, hem vragende hoe hy soo toornig was: De Woeckenaer antwoorde, over de Munnick, die daer staet en predickt dat de Duyvel alle Woeckenaers in de Helle soude dragen: De Gheselle sprack, dat lieght hy, gheeft my een stuck geldt, ick sal het tegen staen voor al het volck, en segghen dat hy qualick gheseght heeft: De Woeckenaer gaf hem een stuck gelt, en ginck doe in de Kercke, tegen de Predick-stoel over staen, met de Woeckenaer by hem, ende seyde teghen de Pastoor, ghy hebt niet recht van de Woeckenaers gesproocken, dat haer de Duyvel in de Helle sal dragen. De Pastoor vraeghde, waerom niet? Daerom, seyde hy, de Duyvel salse soo veele eere niet aen doen, maer hy salse by de beenen nemen, [p. 208] en sleepenser soo in. De Woeckenaer liep wederom verstoort uit de Kercke, en was sijn geldt noch toe quijt, dat hem spijttede.

Beschrijving

Eenn pastoor zegt tegen een woekeraar dat de duivel alle woekeraars de hel in zal dragen. Een ander spreekt dat tegen. Dragen is teveel eer voor de duivel, hij zal de woekeraars er bij de benen in slepen.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22