Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

TAMB248 - Van twee Huys-houdende luyden.

Een mop (kluchtboek), 1659

Hoofdtekst

Van twee Huys-houdende luyden.
Een seker paer Volcks aen malkander ghetrouwt zijnde, dewelcke beyde geern eens droncken, en ginghen veeltijdts te samen in de herberge en droncken met malkander, so ghebeurden het eens op een tijdt dat de Man eerst heen gegaen was, en had wel een Mengelen of twee op eer sy quam, doch betaelden het ghelagh van te voren, en hieldt noch een Kanne te goet: Die tesamen uyt ghedroncken hebbende, seyde sy, Man, gheeft gheldt voor het Bier: Waer op hy antwoorde, en seyde, de Man is wel, en 't Wijf oock, sy seggen beyde van geen geldt, ginghen doen voorts naer huys, en alsoo sy arme luyden waren, en niet veel Credit hadden, waren nochtans seer gheneghen tot het drincken, so gebeurde het des anderen daeghs dat de Man de wacht had, en alsoo sy alleene in huys was, niet wetende hoe sy het best klaren sou om Bier te krijghen, bedacht zy ten [p. 245] lesten een vondt, trock haer hembt uyt, bracht dat selve in de Lombert, en haelde daer een schellingh op, ginck doen met een groote Kanne nae d'herberghe, en koght daer twee Kanne bier voor 't geldt: Daer met in huys komende, sette sy de Kanne in het bedde, en spaerde dat tot der tijt toe dat haer Man quam. De Man des avondts te huys komende, at wat en ginck te bedde by sijn Wijf, en een weinigjen gheleghen hebbende, kreeg hy grooten dorst, en seyde tegens haer, och wijf, ick hebbe sulken machtigen dorst, ik smachte schier van Dorst. Doen kreegh zy de kanne met bier, en seyde, Man ick brengh u eens: Hy de kan ontfangende dronk een goede teugh en seyde doe wel Wijf, hoe komt ghy hier aen? dat is goet bier: Doen seyde sy, ick hebbe mijn hembdt uit getrocken, en hebbe dat in de Lombert gebraght, en hebbe daer ses stuyvers op ghehaelt waer voor ick het bier gekoght hebbe. Doen begon hy hem noch seer te verblijden, haer prijsende, ende seyde: O Wijf, wat bent ghy een huys-houdersche, hoe suinigh weet ghy 't te overleggen.

Beschrijving

Een echtpaar heeft het niet breed, maar houdt wel van een lekker biertje. Om haar man te verrassen, brengt de vrouw haar hemd naar de lommerd en met het geld dat ze daarvoor krijgt koopt ze bier.

Bron

Jan Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt, Amsterdam, 1659, drie delen

Commentaar

1659

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22