Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ064110

Een sage (mondeling), dinsdag 06 mei 1969

Hoofdtekst

Heit fortelde, hy wenne froeger as feint by in boer yn Sumar.
Hy wie dêr greatfeint. Dêr wenne ek in lytsfeint by dy boer.
Dat wie in uterst-raren. Dy wie withoefaek dronken. Hy steurde him oan gjin duvel en sei 't raer op.
Op in kear hied er wer yn 't café sitten mei noch in oaren-ien. Hy hie 't wer raer opsein. Togearre gongen se út 'e kroech.
By Albert Bosma moesten hy en syn maet elk in kant út. Doe hied er dêr ynienen fan ien in swiere slach op 'e harsens krige.
Even letter kom er by heit op bêd.
"Hwat bin ik raer", sei er.
"Dat komt fan dyn sûpen, fan dyn dronkene kont", sei heit.
"Né," sei er, "sy ha my slein, de duvel hat my topakken hawn."
En dat wie ek sa.

Onderwerp

SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.    SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.   

Beschrijving

Vader is grootknecht bij een boer in Sumar, die ook een kleinknecht heeft. De kleinknecht is vaak dronken en heeft maling aan de duivel wat hij hardop zegt. Nadat hij met een ander is wezen drinken gaat ieder bij Albert Bosma zijn eigen kant uit. De knecht krijgt opeens een klap op de hersens en vertelt het vader, die zegt dat hij zich raar voelt vanwege dronkenschap. Maar het komt door de klap van de duivel.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 641, verhaal 10

Commentaar

6 mei 1969
Andere Begegnungen mit dem Teufel.

Naam Overig in Tekst

Albert Bosma    Albert Bosma   

Naam Locatie in Tekst

Sumar    Sumar   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21