Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ064114

Een sage (mondeling), dinsdag 06 mei 1969

Hoofdtekst

It Barra-hûs is in boereplaets, net sa hiel fier fan Ljouwert ôf. Op in kear wie de boer útfanhûs. De feint hie dêr al jierren wenne. Dy soe salang op it hûs passe. Hy hie in gewear fan 'e boer mei kûgels, dy mocht er brûke yn gefal fan gefaer.
Doe kom dêr in frommes. 't Wie in kuorkerinster en de feint joech har in pantsjefol thé yn 'e hûs.
Even letter kom dêr in Frânske soldaet. Dy kom der ek yn.
Doe sei dy soldaet tsjin 'e feint: "Ik fortrou dat frommeske net. My tinkt, it is in keardel. Jo kinne it maklik gewaer wurde. Smyt ús aenst allegear in apel ta."
Doe smiet dy feint dat frommeske ek in apel ta. Sy heinde him op mei de knibbels. Dat dogge manlju allinne mar. Doe wist dy feint dat it in keardel wie yn frouljusklean.
"Kin 'k hjir fannacht sliepe?" frege de soldaet. Dat wie de feint goed.
Dat 'frommes' soe dêr èk sliepe.
't 'Frommes' rekke dy nachts út bêd. Hja hie net folle goeds yn 't sin. Hja woe de minsken dêr deameitsje. Mar de soldaet wie har foar. Hy skeat har del. Doe sjen, en doe wie 't in keardel.
Letter kom dêr in kunde fan dat 'frommes'. Dy woe wraek nimme op 'e boerefeint. Dy wie wer allinne thús.
Dy kunde hie in binde rovers by him, dêr hearde hysels ek ta. Sy brieken yn 'e nacht in hoeke út 'e muorre.
De feint hearde dat. Doe skeat hy der trettsjin fan dea.
't Wie in binde fan fiif en twintich man. De oaren gongen op 'e flucht.
De feint woarde goed bileanne.

Onderwerp

VDK 0958G* - De appelvangproef    VDK 0958G* - De appelvangproef   

sinVDK 0958G* - Die Fangprobe    sinVDK 0958G* - Die Fangprobe   

Beschrijving

Barra-hûs ligt vlakbij Ljouwert. Als een boer weg gaat, moet de knecht zolang op het huis passen. In geval van nood, mag hij het geweer met kogels gebruiken. Een marskraamster komt langs en hij geeft haar thee in huis. Vlak daarna laat hij een Franse soldaat binnen, die hem zegt dat hij de vrouw niet vertrouwt en denkt dat het een man is. De knecht gooit een appel naar haar toe en ze vangt hem met haar knieën. Dit doen alleen mannen. Die nacht staat de vrouw op om beide mannen te doden. De soldaat is haar echter voor en het blijkt een man te zijn. Later komt een kennis van de vrouw om wraak te nemen op de knecht met een bende rovers als hij alleen thuis is. Als ze een hoek uit de muur breken, schiet de knecht ze alle dertien dood en de andere twaalf vluchten. De knecht wordt later goed beloond.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 641, verhaal 14

Commentaar

6 mei 1969
De appelvangproef

Naam Overig in Tekst

Barrahûs    Barrahûs   

Fransman    Fransman   

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert    Ljouwert   

Leeuwarden    Leeuwarden   

Frankrijk    Frankrijk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21