Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ068401

Een mop (mondeling), zondag 22 juni 1969

Hoofdtekst

Der wie in kastelein, dy wie wolris oan 't kaertspyljen.
As ien 't forspile hie, dan plichte dy kastlein altyd to sizzen: "Karel, wat zeg je nou?"
Dy kastlein hie in papegaei, dy nom dy wurden fan him oer. En as de kastlein it forlear mei kaertspyljen, dan sei Lorre: "Karel, wat zeg je nou?"
Dêr koe dy kastlein net oer. Op in kear woarde er sa lulk, dat hy pakte de papegaei en goaide him yn 't hinnehok. Doe't de kastlein de oare moarns by 't hok kom om de hinnen to fuorjen, trêdde dy papegaei krekt in hin en sei:
"Karel, wat zeg je nou?"


Onderwerp

VDK 0237F* - De papegaai in het kippenhok    VDK 0237F* - De papegaai in het kippenhok   

Beschrijving

Een kastelein had de gewoonte tegen zijn klanten te zeggen: "Karel, wat zeg je nou?", als ze verloren bij het kaarten. Maar zijn papegaai had dat overgenomen, en zei het tegen de kastelein als die verloor. Op een keer werd de kastelein daarom zo boos dat hij de papegaai in het kippenhok gooide. Toen de kastelein de volgende dag bij de papegaai ging kijken, was deze net met een kip bezig en hij zei: "Karel, wat zeg je nou?"Bron

Corpus Jaarsma, verslag 684, verhaal 1

Commentaar

22 juni 1969
De papegaai in het kippenhok

Naam Overig in Tekst

Lorre    Lorre   

Karel    Karel   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21