Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ068402

Een mop (mondeling), zondag 22 juni 1969

Hoofdtekst

De bus ried fan 't Hearrenfean oer de Gordyk nei Drachten. Tichte oan 'e oare kant de Gordyk, by in halte, rekke de bus in pear lytse poeskes, dy't krekt oer de dyk roannen. Se wienen mar justjes biseard, it iene hie hwat bloed oan 't bekje en 't oare hie it poatsje biseard.
Twa dames stapten gau út en elk nom in poeske op 'e earm. Mei in wite bûsdoek der ûnder nommen se elk in poeske op 'e skoat.
Sy fregen de sjauffeur: "As wy nou aenst yn Drachten oankomme, wennet der dan ek in dierearts tichte by in bushalte?"
"Ja dames," sei de chauffeur, "dat is net fier ôf; as wy dêr aenst oankomme, sil ik jimme der wol even op attint meitsje."
Doe't se der wienen, sei er: "Dames met de bebloede poesjes, uitstappen."
Mar ynpleats fan twa stapten der tsien út.


Beschrijving

Een buschauffeur reed eens twee kleine poesjes aan. Twee passagiers namen de gewonde diertjes op hun schoot. De chauffeur zou aangeven wanneer ze bij de dierenarts kwamen. Toen het zover was, zei de chauffeur: "Dames met de bebloede poesjes, uitstappen." Maar in plaats van twee, stapten er tien uit.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 684, verhaal 2

Commentaar

22 juni 1969

Naam Overig in Tekst

Herenveen    Herenveen   

Naam Locatie in Tekst

Drachten    Drachten   

Hearrenfean    Hearrenfean   

Gordyk    Gordyk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21