Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ069005

Een sage (mondeling), vrijdag 23 mei 1969

Hoofdtekst

Ik kom us in kear by Sterke Hearke. Doe sei 'k tsjin him: Sy ha my forteld, dû bist sterk.
"Ja," sei er, "dat is ek sa. Aenst mat ik ûnder tsjinst en dêr ha 'k in great hekel oan. Mar nou leit dêr in anker fan tolvehûndert poun by de kaserne to Ljouwert. Dat ha 'k al ris optild. Nou wol 'k de kommedant foarstelle dat anker om 'e stêd Ljouwert hinne to tillen om dan frij fan 'e tsjinst to reitsjen."


Onderwerp

TM 2801 - Sterke man (vrouw)    TM 2801 - Sterke man (vrouw)   

Beschrijving

Sterke Hearke wilde niet in dienst. Voor de kazerne lag een anker van 1200 pond. Dat kon hij optillen. Hij hoopte vrij van dienst te krijgen als hij dat anker om de kazerne heen zou dragen.


Bron

Corpus Jaarsma, verslag 690, verhaal 5

Commentaar

23 mei 1969
Sterke man (vrouw)

Naam Overig in Tekst

Sterke Hearke    Sterke Hearke   

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert    Ljouwert   

Leeuwarden    Leeuwarden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21