Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ070204

Een mop (mondeling), donderdag 10 juli 1969

Hoofdtekst

Kennedy (dy't noch yn leven wie) en Chroetsjof en Soekarno, dy sieten mei har trijen yn 'e fliegmasine.
Sy kommen boppe Djakarta lâns.
Soekarno sei: "As ik in roepia nei beneden goai, dan meitsje ik fêst ien bliid."
Doe kommen se boppe Moskou lâns.
Chroetsjof sei: "As ik twa roebels nei beneden goai, dan meitsje ik fêst twa bliid."
Doe wienen se wer in ein fierder. Doe sei Kennedy: "En as ik jim nou allebeide nei beneden goai, dan is de hiele wrâld bliid."


Beschrijving

Kennedy, Chroetsjof en Soekarno zaten eens met z'n drieen in een vliegtuig. Ze vlogen boven Djakarta langs. Soekarno zei dat als hij nu een roepia naar beneden zou gooien, hij vast iemand blij zou maken. Ze vlogen over Moskou en Chroetsjof zei dat als hij nu twee roebels naar beneden zou gooien, hij vast twee mensen blij zou maken. Toen vlogen ze weer een stuk verder. Kennedy zei: "En als ik jullie beide nu naar beneden gooi, dan is de hele wereld blij."

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 702, verhaal 4

Commentaar

10 juli 1969

Naam Overig in Tekst

Chroetsjof    Chroetsjof   

Soekarno    Soekarno   

USSR    USSR   

Naam Locatie in Tekst

Kennedy    Kennedy   

Djakarta    Djakarta   

Indonesie    Indonesie   

Rusland    Rusland   

Amerika    Amerika   

Moskou    Moskou   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21