Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ070205

Een mop (mondeling), donderdag 10 juli 1969

Hoofdtekst

Der wienen trije man to fiskjen mei de boat. De iene wie in middenstander, de twadde in P.v.d.A-er, en de trêdde in kommunist.
Doe kom der in stoarm opsetten. Sy seinen: "Dit kin wolris gefaerlik wurde."
It gong sa raer, dat de boat sloech oer de kop.
Dêr spartelen se alle trije yn 't wetter om.
Mar de kommunist dy hie sa'n greate bek, dat dy gong - kloek-kloek-kloek - ûnder.
Doe swommen de middenstander en dy fan P.v.d.A. noch togearre. Mar doe sloech de klok tolve ûre. Doe sei dy fan 'e P.v.d.A.: "Stop, hear, it is tolve ûre. As it tolve ûre is, jow ik oer." En doe sonk er.
Doe bleau de middenstander allinne mar mear oer. Mar dy ploetere en ploetere stil fierder - hy wie 't ploeterjen wend - en hy birikke feilich de wâl.


Beschrijving

Een middenstander, een PvdA-er en een communist waren eens aan het vissen. Er kwam een storm op, en de boot sloeg om. De communist had zo'n grote bek, die verdronk meteen. Toen sloeg de klok twaalf uur, en de PvdA-er zei dat hij zich om twaalf uur altijd overgaf. Ook hij verdronk. De middenstander ploeterde stilletjes verder - hij was het ploeteren gewend – en hij bereikte veilig de kant.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 702, verhaal 5

Commentaar

10 juli 1969

Naam Overig in Tekst

PvdA    PvdA   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21