Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ070305

Een mop (mondeling), dinsdag 08 juli 1969

Hoofdtekst

Der wienen in faem en in feint. Dy feint soe op in joun nei dy faem ta. Mar dy faem wie blyn, of tominsten omtrint blyn.
Foardat de feint kom, sei dy faem tsjin har mem: "Mem mat in nuddel oer de flier goaije. As dy feint der aenst is, sil ik sizze: "Mem mat dy nuddel dêr wei krije. Dêr kin wol ien yn traepje."
Doe't de feint dêr goed en wol siet, sei se: "Mem, dêr leit in nuddel oer de flier, dêr kin wol ien yn traepje. Dy mat mem dêr wei krije."
Doe krige it âld-minske dy nuddel dêr wei.
Mar de feint tocht: "Ik lit my troch dy net forrifelje."
Hy bleau noch in skoftsje sitten, doe sei er: "Ik gean nei hûs." Doe't er thús kom, sei syn mem: "Dû bist bitiid, jonge. Hast al in tút fan 'e faem hawn?"
Né," sei de jonge, "dat ha 'k forgetten." Hy sei: "Ik gean der noch gau even hinne, 't is net sa botte fier."
Hy wer nei de faem ta. Dy wie noch net op bêd.
"Bist hjir noch?" sei er.
"Ja," sei se, "hwat wolste?"
"Ik mat noch in tút fan dy ha", sei er.
"Dat kin wol", sei se.
Hja hienen dêr in boven- en in ûnderdoar en dy feint strûpte syn broeken del en 't himd omheech en gong mei de bleate kont op 'e ûnderdoar sitten.
Doe joech se him in tút foar de bleate kont.
Har mem frege har de oare moarns: "Hat it hwat foldien?"
"Net sa bêst," sei se, hy stonk sa út 'e azem en hy siet ek sa rûch yn 't burd."


Onderwerp

AT 1456 - The Blind Fiancée    AT 1456 - The Blind Fiancée   

ATU 1456    ATU 1456   

Beschrijving

Een meisje was vrijwel blind, maar wilde dit voor haar vriendje niet weten. Op een avond sprak ze met haar moeder af dat ze een naald op de grond zouden leggen. Toen de vriend er was, zei het meisje tegen haar moeder dat er een naald op de grond lag. Maar de jongen had best door dat ze dat niet kon zien. Toen hij wegging, vroeg hij haar om een kus. Die wilde ze wel geven. Hij stroopte zijn broek af, en ging met zijn blote kont op de onderdeur zitten. Het meisje had niets door en vertelde haar moeder later dat de jongen wel een erg slechte adem had, en een ruige baard.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 703, verhaal 5

Commentaar

8 juli 1969
The Blind Fiancée

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21