Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ070402

Een sprookje (mondeling), dinsdag 15 juli 1969

Hoofdtekst

Alde Tsjitske fan 'e Skieding - de widdou fan Likele Kuipers - fortelde fan in man dy't de nacht trochbrocht yn in slot dêr't it yn spoeke. Hy siet by it fjûr to pankoekbakken, doe kom der in holle troch de skoarstien. Even letter in romp en doe de earmen en skonken.
Hja fortelde ek fan in fiskerman en syn wyfke, dy wennen yn in potsje. De fisker fangde in fiskje, mar dat fisk[j]e sei: "Smyt my der wer yn, dan meistû allerhande winsken dwaen." Doe krigen se dan in kreas hûske en dêr kommen se yn to wenjen, mar dat wyfke rekke noait in kear tofreden, dat ta straf binne se letter wer yn it potsje tolânne kom.


Onderwerp

AT 0555 - The Fisher and his Wife    AT 0555 - The Fisher and his Wife   

ATU 0555    ATU 0555   

Beschrijving

Een man bracht de nacht eens door in een slot waar het spookte. Terwijl hij aan het pannenkoeken bakken was, kwam er opeens een hoofd door de schoorsteen. En even later ook nog een romp en armen en benen.
Een vissersman en zijn vrouw woonden onder een potje. Op een keer ving de visser een vis die beloofde dat als hij hem vrij zou laten, hij allerlei wensen mocht doen. Toen kreeg het visssersechtpaar een mooi huis en alles. Maar de vissersvrouw was nooit tevreden, en voor straf zijn ze toen weer onder het potje te wonen gekomen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 704, verhaal 2

Commentaar

15 juli 1969
The Fisher and his Wife

Naam Overig in Tekst

Tsjitske    Tsjitske   

Skieding    Skieding   

Likele Kuipers    Likele Kuipers   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21