Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ070501

Een sage (mondeling), vrijdag 30 mei 1969

Hoofdtekst

In nachtmerje is in frou, meastal fan rike famylje. 't Is ien fan sawn susters. Sy komt meastal troch it slotsgat fan 'e doar by jin yn 'e hûs. In nachtmerje mei neat meinimme.
Men kin dêrom it bêste moal oer jin hinnestruije om gjin lêst to hawwen. Sy sette ek wol de toffels achterstofoar foar it bêd del.
Myn omke hie in bulte lêst fan in nachtmerje. Ik sei tsjin him: "Ik wyt in goeije ried. Dû mast moal oer dy hinne struije. Dan hastû der fannacht gjin lêst fan."
Dat hat er dien. Hy hat letter forteld hwat der gebeurd is:
"Ik lei op 'e rêch op bêd. Dêr kom juffer al oan, ik hearde har dúdlik oer de flier sloffen. Sy kom al gau by my op bêd. Earst by 't fuottenein en doe hegerop. Doe gong se op myn boarst sitten. Mar sy die my neat.
Ik sloech fuort de hannen om har hinne. Doe hie 'k har fangd. Ik frege har: "Bist troud?"
"Né", sei se.
Ik frege: "Hwer komst wei?"
"Ik kom fan Sarebosk, achter Gerkeskleaster wei", sei se.
"Bist ien fan in boerke?"
"Né," sei se, "ik bin de dochter fan in dikke boer."
"Jo ha my nou fangd," sei se, "en jo kinne nou sinten freegje. Ik ha leaver dat jo dàt dogge as dat jo my stjûre nei in plak, dêr't ik noait wer wei komme kin."
Omke sei: "Ik kin dy nei de tsjerketoer ta stjûre, dan kinst it hoantsje selskip hâlde. Dêr meist om my wol sitten gean."
"Ik ha leaver datst hûndert goune fregest", sei se.
Doe hat omke hûndert goune fan har krige.
Hy hat noait wer lêst fan 'e nachtmerje hawn.
(Sarebosk bestaat inderdaad)


Onderwerp

SINSAG 0797 - Mensch von Mahr beritten; Mahr wird ertappt.    SINSAG 0797 - Mensch von Mahr beritten; Mahr wird ertappt.   

Beschrijving

Een nachtmerrie is een vrouw, meestal van rijke familie. Zij is een van zeven zussen. Zij komt meestal door het sleutelgat het huis binnen. Zij mag niets meenemen. Daarom kan men het beste meel strooien om geen last te hebben. Ook zet men wel de pantoffels achterstevoren voor het bed.
Een man voelde eens een nachtmerrie op zich klimmen. Hij ving haar. Zij vroeg hem om haar niet naar een plaats te sturen waar ze niet meer vandaan zou kunnen komen. Zij wilde hem in plaats daarvan wel honderd gulden geven. Dat heeft hij toen gekregen, en hij heeft nooit meer last van de nachtmerrie gehad.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 705, verhaal 1

Commentaar

30 mei 1969
Mensch von Mahr beritten; Mahr wird ertappt.

Naam Locatie in Tekst

Sarebosk    Sarebosk   

Gerkeskleaster    Gerkeskleaster   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21