Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ073107

Een mop (mondeling), dinsdag 22 juli 1969

Hoofdtekst

De pastoar en de feint soenen elkoar it nijjier ôfwinne. De feint klom yn 'e beam. Hy tocht, as de pastoar nou aenst bûten komt, sjocht er my net en dan win ik him it nijjier ôf. Hy koe dêr yn 'e beam krekt sjen en hearre hwat der yn it keammerke dêr foaroer gebeurde. Dat wie it fortrek fan 'e faem. Hy seach hoe't de pastoar troch de doar der yn kom en doe hearde er him tsjin har sizzen: "De paus moet even naar Rome." En doe gong er by de faem ûnder 'e tekkens lizzen.
In skoft letter kom de pastoar bûten. De feint siet yn 'e beam en woun him it nijjier ôf. De pastoar seach nuver op dat syn feint dêr sa heech siet. Hy krige hwat yn 'e gaten en sei:
"Hoe lang zit je daar eigenlijk al?"
De feint sei: "Ik siet hjir al doe't de paus nei Rome ta gong."


Onderwerp

AT 1735 - "Who Gives his Own Goods shall Receive it Back Tenfold"    AT 1735 - "Who Gives his Own Goods shall Receive it Back Tenfold"   

ATU 1735    ATU 1735   

Beschrijving

Een pastoor en zijn knecht spraken af dat ze een wedstrijd zouden doen wie de ander het eerste gelukkig nieuwjaar zou wensen. De knecht klom 's morgens vroeg in de boom, en keek recht uit in de kamer van de meid. Hij zag hoe de pastoor bij de meid in bed kroop en tegen haar zei: "De paus moet even naar Rome." Toen de pastoor buiten kwam, wenste de knecht hem snel gelukkig nieuwjaar. De pastoor schrok en vroeg hoe lang hij al in die boom zat. De knecht zei dat hij daar al zat toen de paus naar Rome ging.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 731, verhaal 7

Commentaar

22 juli 1969
"Who Gives his Own Goods shall Receive it Back Tenfold"

Naam Locatie in Tekst

Rome    Rome   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21