Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ075311

Een sage (mondeling), woensdag 01 oktober 1969

Hoofdtekst

Us heit wie noch frijgesel. Hy wenne yn Feanwâldsterwâl en syn faem wenne yn Burgumerheide.
Elke kear as er fan 'e faem werom kom, kom der in pleachbeest njonken him. Dat beest wie sa great, dat rikke him oan 'e skouders ta. En 't wie pûrswart. Mar heit wie der net bang foar. En 't die heit èk neat.
It kom by him op 'e draei tusken Burgumerheide en Kûkherne. En it brocht him oan 'e hoofddyk ta, dêr't twa linebeammen stienen. Dy linebeammen wienen fan ûnderen wyt opferve en de houn wie sa great, dy rikke oan de rânne fan it wite ta.
Dêr by de twa linebeammen gong er by heit wei.

Onderwerp

SINSAG 0256 - Plagegeist (in Tiergestalt) erschreckt späten Wanderer (und begleitet ihn).    SINSAG 0256 - Plagegeist (in Tiergestalt) erschreckt späten Wanderer (und begleitet ihn).   

Beschrijving

Een zwart plaagbeest vergezelt een man tot aan twee lindebomen die onderaan wit waren geverfd.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 753, verhaal 11

Commentaar

1 oktober 1969
Plagegeist (in Tiergestalt) erschreckt späten Wanderer (und begleitet ihn).

Naam Locatie in Tekst

Feanwâldsterwâl    Feanwâldsterwâl   

Burgumerheide    Burgumerheide   

Kûkherne    Kûkherne   

Veenwoudsterwal    Veenwoudsterwal   

Bergumerheide    Bergumerheide   

Kuikhorne    Kuikhorne   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21