Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ078803

Een sage (mondeling), dinsdag 14 oktober 1969

Hoofdtekst

Ik hie twa âldere bruorren. Op in joun woarde de âldste nei de winkel fan Hindrik Holthuis tastjûrd om boadskippen. Mar hy kom al gau werom.
Mem sei: "Hast nou al hinne west?"
"Né," sei er, "hwant de duvel sit dêr yn 'e hage." (Der wie in hage oan 'e Boskreed)
Mem sei: "Hwat biweecht dy jonge - de duvel yn 'e hage."
Myn oare broer sei: "Dan sil ik ris mei dy hinne en dan sille wy ris sjen hwer't de duvel is."
It wie sahwat op it plak, dêr't de widdou Mozes wenne.
Oan 'e oare kant fan 't paed wie in koart dykje. Doe't hja dêr oan ta wienen seagen sy it. De widdou Mozes hie 't skiep forgetten yn to heljen. Dat wie dêr noch en dàt wie de duvel.
Doe't se wer thús kommen sei mem: "Dan mat Taeke mar even mei nei de winkel (Taeke, dat wie dy jongere broer, dy't èk mei nei de 'duvel' west hie. Dy wie mei de helm geboaren).
Sy gongen togearre hinne en togearre gongen se werom.
Doe't se op 'e weromreis by 't swarte dykje wienen sei Taeke tsjin myn âldere broer: "Mast op it dykje gean, jong."
"Op it dykje?" sei de oare.
"Ja," sei Taeke, "ik gean ek op 't dykje." (Oerdei roannen se dêr wolris oer út aerdichheit, mar by nacht wie dat in hiel geknoffel)
"By nacht?" sei myn âldere broer.
"Ja", sei Taeke.
Hja rinne 't dykje del en komme thús.
Doe frege myn âldere broer: "Hwerom moest ik bislist op 't dykje lâns?"
Mem hearde dat. Dy sei: "Moestû op 't dykje lâns?"
"Ja", sei Taeke, hwant der is my in lykstaesje tomjitte kom.
't Wie ien fan in lyts bern. Der roan in fremde man achter njonken Jille van Houten. (Jille van Houten wenne yn 't hûs dêr't nou Sjoerde Rienkje wennet, yn 'e Bosk)
In wike letter forlear Jille van Houten, alhiel ûnforwacht, in bern. Dat mankearde doe noch neat, doe't Taeke dêr de lykstaesje fan seach.

Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Als mijn oudste broer naar de winkel wordt gestuurd komt hij al weer snel terug omdat hij de duivel in de haag onderweg heeft gezien. Mijn andere broer wil dat weleens zien en bij het huis van weduwe Mozes zien ze het schaap nog buiten staan, die de duivel is. Taeke is met de helm geboren en gaat mee. Op de terugweg gaan ze op zijn aandringen op het dijkje lopen. Later hoort hij dat Taeke een lijkstoet aan zag komen met Jille van Houten. Een week later sterft een kind van hem geheel onverwacht.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 788, verhaal 3

Commentaar

14 oktober 1969
Das zweite Gesicht & SINSAG 0481: Leichenzug gesehen & TM 2901: Helmdragers

Naam Overig in Tekst

Hindrik Holthuis    Hindrik Holthuis   

Boskreed    Boskreed   

Mozes (weduwe)    Mozes (weduwe)   

Taeke    Taeke   

Jille van Houten    Jille van Houten   

Sjoerde Rienkje    Sjoerde Rienkje   

Bosk    Bosk   

Naam Locatie in Tekst

Bosweg    Bosweg   

zwarte dijk    zwarte dijk   

Bos    Bos   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21