Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ078807

Een sage (mondeling), dinsdag 14 oktober 1969

Hoofdtekst

Yn 'e Harkema, yn 'e Bosk, stie in âld húske op 'e tippe, dêr wenne beppe yn mei har twadde man. Anne en Baeije hieten se. Heit sei altyd Anne-om tsjin him.
Op in moarn sei heit: "Anne-om kin fannacht wolris mei 't hûs oan 't ôfbrekken west ha, sa gong it der oan wei."
Ik wie doe noch in bern. De Bosk wie fan 'e gemeente.
Mar 't hûs dêr't Anne-om yn wenne mei 't hiem der by, dat wie fan ús famylje. Doe kocht de gemeente d_ groun èk. Doe kom 't hûs der ôf. Dat hie heit dy nachts fan tofoaren heard.

Onderwerp

SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.    SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.   

Beschrijving

In Harkema wonen Anna en Baeije in het bos, dat eigendom van de gemeente is terwijl het huis van de familie is. Als de gemeente de grond ook koopt, wordt het huis afgebroken. Dit heeft vader vantevoren gehoord.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 788, verhaal 7

Commentaar

14 oktober 1969
Vorbedeutung anderer Ereignisse

Naam Overig in Tekst

Bosk    Bosk   

Anne    Anne   

Anne-om    Anne-om   

Baeije    Baeije   

Naam Locatie in Tekst

Harkema    Harkema   

Bos    Bos   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21