Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ079604

Een sage (mondeling), dinsdag 28 oktober 1969

Hoofdtekst

Der wie in faem, dy hie sein, hja woe dy jouns in frijer ha. 't Koe neat skele hwa, as wie 't de duvel ek.
De duvel kom dy jouns en doe wie dy faem der mei oan.
De frou sei tsjin har: "Mast him freegje, as er salang geduld dwaen wol oantst it skûtelwaskjen dien hast."
Dat frege de faem him en de duvel sei, sa lang soed er wol wachtsje.
Doe sei de frou tsjin 'e faem: "Nou mast hiel stadich skûtelwaskje, dan bigjint it wachtsjen him op 't lêst wol to forfelen. Dan giet er wol fuort."
Mar de faem wie nòch snoader. Dy makke it skûtelwaskjen dien op ien kopke nei. Doe koe de duvel lang wachtsje. Op 't lêst gong er fuort. Doe wie se fan him ôf.

Onderwerp

AT 1187* - Unfinished Work    AT 1187* - Unfinished Work   

ATU 1187*    ATU 1187*   

Beschrijving

Een meid wil een avond wel een vrijer hebben, ook al is het duivel zelf. De vrouw zegt de meid de duivel te laten wachten totdat ze afgewassen hebben. De duivel wil dat wel en ze wast heel langzaam af, op een kopje na. De duivel moet te lang wachten en vertrekt uiteindelijk.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 796, verhaal 4

Commentaar

28 oktober 1969
Unfinished Work

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21