Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ079722

Een mop (mondeling), dinsdag 04 november 1969

Hoofdtekst

Der woarde ergens in hûs boud. Doe moesten se dêr in balke ta'n yn sjouwe, mar dy hâlden se dwars foar de doar. Sa koenen se him der noait yn krije. Doe kom dêr in swel oanfleanen mei in hiel lang ein strie yn 'e bek. Dy moest troch in gat yn 'e skuorre komme. Hy hâldde de strie moai yn 'e lingte achter him oan.
Doe't de mannen dat seagen, hâldden se de balke ek yn 'e lingte en sa droegen se him troch de doar.

Onderwerp

AT 1248 - Tree-trunks Laid Crosswise on the Sledge    AT 1248 - Tree-trunks Laid Crosswise on the Sledge   

ATU 1248    ATU 1248   

Beschrijving

Mensen zijn een huis aan het bouwen, maar houden een balk dwars zodat deze niet door de deur past. Dan zien ze een zwaluw aan komen vliegen met een lange stro in zij bek die hij in de lengte achter zich draagt en zo naar binnen gaat. De mannen doen dit na en de dragen de balk het huis in.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 797, verhaal 22

Commentaar

4 november 1969
Tree-trunks Laid Crosswise on the Sledge

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21