Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ079723

Een mop (mondeling), dinsdag 04 november 1969

Hoofdtekst

Trije bruorren de Haan wennen by elkoar yn 'e Harkema. De iene wie Sipke, dy wenne by de boer. Dat wie in sekere Witteveen.
De trije bruorren ieten op alle ûren fan 'e dei. Soms waerd it wolris alve ûre yn 'e joun.
Op in kear, doe hienen se wer hiel let iten en doe wienen se op bêd gong. Doe't Sipke in ûre lein hie, waerd er wekker. Hy seach ta 't finster út en doe wie 't allegear ljocht. Sipke der as de duvel ôf, de klean oan en nei de boer. Dy wenne op in koarte disdânsje fan him ôf. Hy hoefde mar twa kampkes lân troch.
Doe't er by de boer kom, sei dy: "Hwat ha wy nou? Bistû dêr?"
"Ja boer," sei Sipke, "ik ha my forsliept. De sinne stiet al heech oan 'e loft."
"Krekt," sei de boer, "de poepesinne."
De boer sei: "Jow dy noch mar in pear ûrkes del en as dizze sinne dan ûnder giet en de oare sinne komt op, kom dan mar ris wer."

Beschrijving

De gebroeders de Haan, waaronder Sipke kunnen de hele dag eten. Als ze een keer laat eten wordt Sipke vroeg wakker en denkt dat hij zich verslapen heeft, want het is al licht. Hij gaat naar de boer en zegt dat de zon als aan de hemel staat en zich verslapen heeft. De boer zegt dat het de maan is, die pas over een paar uur verandert in de zon.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 797, verhaal 23

Commentaar

4 november 1969

Naam Overig in Tekst

Sipke de Haan    Sipke de Haan   

Naam Locatie in Tekst

De Haan    De Haan   

Harkema    Harkema   

Witteveen    Witteveen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21