Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ080105

Een mop (mondeling), dinsdag 11 november 1969

Hoofdtekst

Jan Hepkes sit by de feart to fiskjen. 't Wol net rjocht bite. Hy kriget syn angel en bynt him oan 'e ring fan 'e foardoar. Dy doar draeit fan binnen yn 'e gong.
Jan sit to kofjedrinken mei syn suster. Dan seit er ynienen: "Hwat is dêr by de doar?"
Jan giet der hinne en dan sjocht er, dat de doar der út is mei 't kezyn der by. De doar driuwt yn 'e feart. It giet op 'e nije brêge yn. In grouwe snoek swimt der foar.
By de Bonkewyk kriget Jan de doar en 't kezyn to pakken. Mar dan docht de snoek sa'n slach, dat it snoer knapt en hy giet der fan troch.
Jan set mei de doar en 't kezyn wer op hûs ta. De snoek is him ûntkom.


Onderwerp

AT 1960B - The Great Fish    AT 1960B - The Great Fish   

ATU 1960B    ATU 1960B   

Beschrijving

Jan Hepkes was eens voor zijn huis aan het vissen. Hij wilde even koffie drinken, en bond de hengel vast aan de deur. Even later zag hij opeens het kozijn en de deur in het water voortgetrokken worden door een enorme snoek. Hij kreeg het houtwerk te pakken, en de snoek wist zich los te trekken.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 801, verhaal 5

Commentaar

11 november 1969
Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Fish: 8 : De snoek en het kozijn.
The Great Fish

Naam Overig in Tekst

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Naam Locatie in Tekst

Bonkewyk    Bonkewyk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21