Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ080108

Een mop (mondeling), dinsdag 11 november 1969

Hoofdtekst

Der wie in faem, dy woe graech in feint ha. Mar hja hie sokke minne egen dat hja seach binei neat. Sy wie bysjende.
Op in snein-to-joun kom der in feint by har. Hja en har mem woenen dy feint forbjusterje. Hja hienen togearre ôfpraet, dat de mem soe in nuddel op 'e tafel lizze, krekt op in plak dat de dochter wiste.
Doe't de feint dêr in skoftsje sitten hie, sei de faem: "Hea, mem, sjoch, dêr leit in nuddel op 'e tafel." En sy nom him op.
Doe tocht dy feint: "Har egen binne net botte min as se dy nuddel sjen kin."
Der stie in ienpits petroaljesteltsje op 'e tafel, dêr stie de kofje op to protteljen.
Under 't gesprek wei ûnderhellet de dochter de fûst en seit: "Gean wei, kat, dêr op 'e tafel sitte to spinnen."
Hja slacht de hiele boel der ôf en de feint forbrânt syn foet.
Hja hie de kofjepot foar de kat oansjoen.
De feint makke it dy jouns net lang en hy hat der noait wer west.


Onderwerp

AT 1456 - The Blind Fiancée    AT 1456 - The Blind Fiancée   

ATU 1456    ATU 1456   

Beschrijving

Een meisje wilde graag voor haar vrijer verborgen houden dat ze nogal slechtziend was. Ze sprak met haar moeder af dat er op de tafel een naald zou liggen, en dat zij haar moeder zou vragen die naald weg te halen. De vrijer trapte erin. Maar even later zag ze de koffiepot voor de kat aan, en ze sloeg deze van de tafel. De jongen verbrandde zijn voet en is er nooit meer gekomen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 801, verhaal 8

Commentaar

11 november 1969
The Blind Fiancée

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21