Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ080902

Een sage (mondeling), 99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)

Hoofdtekst

It gebeurde yn 'e moblisaesje fan 14 op 18. Op in joun kaem ik thús fan 'e tsjinst. Moeke fortelde, hja hie hwat sjoen yn 'e nacht. Der hie in man yn in hûs west en moeke hie oan 't hollenein fan in deaden sitten. Sy hie net sjen kind hwa't dy deade wie en dy fremde man hie se ek net kend. Doe hie dy man tsjin moeke sein: "Jo matte dêr even wei gean, ik moat de mjitte ha foar de kiste."
Even letter, yn novimber 1918 is ús Teade stoarn oan 'e Spaenske gryp. It gebeurde de tiisdeis neidat ik thús kaem wie.
Doe't er overleden wie gong moeke dêr hinne. Hja siet by 't hollenein fan 'e deade.
Doe kom der in man, dat wie de timmerman. Dy sei tsjin har: "Nou matte jo dêr even wei gean, ik mat de mjitte nimme."


Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Een vrouw zag in de nacht dat ze bij een dode man zat. Er kwam iemand die haar vroeg om even weg te gaan om de maat voor de kist te nemen. Niet veel later stierf haar neef. Toen ze bij het lichaam waakte, vroeg de timmerman haar even opzij te gaan zodat hij het lichaam op kon meten.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 809, verhaal 2

Commentaar

onbekend
Das zweite Gesicht

Naam Overig in Tekst

Teade    Teade   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21