Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ111116

Een sage (mondeling), vrijdag 10 mei 1974

Hoofdtekst

Jehannes Meerstra koe duvelskunsten forrjochtsje. Hy koe alles komme litte en alles fortrekke litte. Hy hie in boek. Dat wie 'Het boek van de zwarte kunst'. Dat is in duvelsboek. Dy't sa'n boek hat, kin it noait wer kwyt wurde. Hy kin 't forbrânne, it jowt him neat, it brânt net op. Hy kin 't yn 't wetter smite, it is toforgees, it wetter taestet it boek net oan, it komt wer by him yn 'e hûs. As er it kwyt wol mat hy it forkeapje. Mar dat kin allinne, as hy der mear foar bart as dat hy der foar jown hat.

Onderwerp

SINSAG 0752 - Zauberbuch kann nicht verbrannt oder weggegeben werden: Zauberer lässt es stehlen.    SINSAG 0752 - Zauberbuch kann nicht verbrannt oder weggegeben werden: Zauberer lässt es stehlen.   

Beschrijving

Een tovenaar heeft een toverboek - 'Het boek van de zwarte kunst' - waarmee hij duivelskunsten kan verrichten. Als je eenmaal zo'n duivelsboek bezit, is het onmogelijk het kwijt te raken. Je kan het alleen verkopen, maar dan moet je er meer voor krijgen dan je ervoor gegeven hebt.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1111, verhaal 16 (archief MI)

Commentaar

10 mei 1974
Zauberbuch kann nicht verbrannt oder weggegeben werden: Zauberer lässt es stehlen.

Naam Overig in Tekst

Jehannes Meerstra    Jehannes Meerstra   

'Het boek van de zwarte kunst'    'Het boek van de zwarte kunst'   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21