Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ111816

Een mop (mondeling), woensdag 17 juli 1974

Hoofdtekst

Koaning Frederik fan Dútslân wie in kear op jacht. Hy wie midden yn 'e bosk en doe kom er by in húske, dêr't er oankloppe.
Doe kom der in jonge by de doar.
De koaning sei tsjin 'e jonge: "Hwer is jimme heit?"
"Heit is op jacht," sei de jonge, "en hwat mear as er fangt, mei hwat minder as er thúskomt."
Doe sei de koaning tsjin 'e jonge: "Hwer is jimme mem?" Doe sei dy jonge: "Mem is om skea of om skande út." Doe frege de koaning: "Hwerom gûlt dyn suster?"
"Myn suster gûlt nou om datselde dêr't se froeger om lake", sei de jonge.
De koaning tochte: "Dat is in snoade jonge, dêr sit wol hwat yn, dy jonge koe 'k wol oan 't hôf brûke as túnman of sa. Ik mat mar ris mei syn âlden prate." Doe sei er tsjin 'e jonge: "Hwannear komme jimme heit en mem thús?"
"Dat wyt ik net," sei de jonge, "mar om dy en dy tiid binne se fêst wol wer thús."
Op 'e ôfsprutsen tiid kom de koaning wer. Doe wienen de âlders fan 'e jonge der ek.
Doe frege de koaning oan 'e jonge: "Hwat bitsjut dat: Heit is op jacht en hwat mear as er fangt, mei hwat minder as er thús komt?"
De jonge sei: "Heit wie de bosk yn. Dêr die er it himd út om de luzen to fangen dy't der yn sieten. Hwat mear as er fangde, mei hwat minder as er thúskaem."
Doe sei de koaning: "Hwat bitsjut: mem is om skea of om skande út?"
De jonge sei: "Mem hie brea liend. En nou brocht se brea werom. Wie dat mear as dat se liend hie, dan wie dat skea foar har. Wie 't minder, dan wie dat skande."
Doe frege de koaning him: "Hwat bitsjut: myn suster gûlt nou om datselde, dêr't se froeger om lake?"
De jonge sei: "Myn suster hie forkearing en dat foun se fijn, dêr lake se by. Mar nou mat se in bern ha en dêr gûlt se om."
Doe sei de koaning, hy woe de jonge wol as túnman by him oan 't hôf ha. Dat founen de âlders bêst, en de jonge dy woe ek wol nei him ta. Dat doe naem de koaning de jonge mei.
Doe liet er de jonge de tún sjen. Dat wie in prachtige tún. Dêr wie ek in bêd mei ierdbeijen yn, dy seagen der hiel moai út. Mar dêr wie ien ierdbei by, dy wie wol tsien kear sa great as de oaren. Sa'n moaije greate ierdbei hie dy jonge noch noait sjoen.
De koaning sei: "Dêr meist net oankomme, dy ierdbei is foar myn dochter, de prinses."
Mar de jonge hie sin oan dy ierdbei. Doe't de koaning fuort wie, pakte er de ierdbei en iet him op. En doe gong er dêr even út 'e broek en liet dêr in hoopke achter, krekt op it plak, dêr't de ierdbei sitten hie.
Doe't de prinses even letter de ierdbei ophelje soe, taestte se mei de fingers yn 'e stront om.
Hja wie lulk en gong nei de koaning ta. "In moaije túnman hâlde jo der op nei", sei se, en doe fortelde se hwat der gebeurd wie.
Doe wie de koaning ek lulk op 'e jonge.
Hy rôp him by him en sei: "Sjoch, hjir is in brief. Wolstû dy even by de marine bringe? Hjir is in kwartsje foar dy ta bileanning. Dû mast even op it antwurd wachtsje."
De jonge die de brief yn 'e bûse en gong op stap. Mar ûnderweis helle er de brief ta de bûse út.
Hy makke de enveloppe stikken en doe lies er de brief. Dêr stie yn, dat de marine moest de jonge hûndert stokslaggen jaen.
Dêr hie de jonge net safolle sin oan fansels. Hy kocht in nije enveloppe, en dêr die er de brief yn.
Doe kom er by de wâl. Hy seach it skip lizzen, dêr't er wêze moest. Mar hy gong net by de planke op.
Dêr roan in joad op 'e wâl hinne en wer.
De jonge sei tsjin 'e joad: "Moosy, wolle jo in dûbeltsje fortsjinje? Ik mat dizze brief op dat skip dêr bringe, mar ik doar net by de planke op, hwant ik ha plankefrees."
De joad woe wol in dûbeltsje fortsjinje en gong mei de brief it skip op. De jonge wachte wylst om to sjen hwat der gebeurde.
Doe seach er hoe't de joad ôfseame waerd.
Doe't er werom wie yn 't paleis, frege de koaning:
"Wel, hoe heeft je dat gesmaakt?"
Doe sei de jonge: "Ik heb er maar een jood voor genomen, Sire, want het was voor een Christenmens niet uit te staan."
Onderwerp

VDK 0921J* - De brutale jongen en de heer    VDK 0921J* - De brutale jongen en de heer   

Beschrijving

Koning Frederik van Duitsland stelt een jongen wat vragen en is verbaasd over de raadselachtige antwoorden die de jongen geeft. Als de jongen zijn antwoorden toelicht, concludeert de koning dat de jongen erg slim moet zijn en besluit hij hem in dienst te nemen als tuinman. In de tuin wijst de koning zijn nieuwe tuinman op een prachtige aardbei die voor zijn dochter, de prinses, bestemd is. De jongen stoort zich echter niet aan de woorden van de koning en eet de aardbei met smaak op. Op de plek waar de vrucht groeide poept hij. Als de prinses de vrucht wil opeten, tast ze al gauw met haar vingers rond in de poep. Als de prinses haar vader hiervan bericht, besluit de koning de tuinman terug te pakken. Hij geeft hem opdracht een brief te bezorgen bij de marine en aldaar op antwoord te wachten. Als de jongen onderweg is, leest hij snel de brief. In de brief staat dat de marine de jongen die de brief bezorgt honderd stokslagen moet geven. De jongen vindt een jood bereid de brief te bezorgen en ontloopt zijn straf. Als hij terugkomt, vraagt de koning hem hoe hem dit bevallen is. De jongen antwoordt 'Ik heb er maar een jood voor genomen, Sire, want het was voor een Christenmens niet uit te staan'.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1118, verhaal 16 (archief MI)

Commentaar

17 juli 1974
De brutale jongen en de heer en AT 0921 The king and the peasant's son

Naam Overig in Tekst

Frederik    Frederik   

Moosy    Moosy   

Christenmens    Christenmens   

Jood    Jood   

Naam Locatie in Tekst

Dútslân    Dútslân   

Duitsland    Duitsland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21