Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ112106

Een sage (mondeling), dinsdag 30 juli 1974

Hoofdtekst

Op in nacht, doe lei de dauwe hiel leech oer it fjild. Doe seach dyselde Feddema in sémearmin krekt mei de holle boven de dauwe útkommen. It lange hier hie dúdlik to sjen west. (Dêr sit noch in forhaeltsje oan fêst: 't Hie feest west yn Mouneein. In jonge fan sa'n sauntjin jier kaem de jouns let werom fan it feest. Der lei in swiere dauwe oer 't lân.
Hy moest in boerepleats passeare. Tafallich wienen de boer syn kij krekt ta it lân út bruid. De boer en 'e frou kamen út it bêd wei, sliepprich en wol. De frou hie it hier los om 'e holle hingjen. Sa wienen se dwaende it fé wer yn 't lân to bringen.
De jonge seach de holle fan 'e boerinne boppe de dauwe útkommen. Hy tocht: dat is de sémearmin! Hy draeide de fyts en ried werom sa hurd er mar koe.)

Beschrijving

Een jongen denkt in een nacht met veel dauw een zeemeermin boven het gras te zien uitkomen. Er blijkt echter iets anders aan de hand: een slaperige boerin probeert met loshangend haar het vee terug op het land te brengen. Omdat de jongen enkel het hoofd met het lange haar boven het gras ziet uitkomen, denkt hij dat hij met een zeemeermin te maken heeft.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1121, verhaal 6 (archief MI)

Commentaar

30 juli 1974

Naam Overig in Tekst

Feddema    Feddema   

Mouneein    Mouneein   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21