Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ROMEN003 - Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen

Een exempel (boek), 1479

Hoofdtekst

Dat anderde exempel der keyserinnen
HEt was een keyser die een warande hadde daer een felle beer in was also wreet ende quaet dat hi alle die ghene dode die doer die warande ghinghen Die keyser worde daer om seer bedroeft ende dede wtroepen alle sijn rijc ouer dat so wie dien beer doden conde die soude sijn enighe dochter te wiue hebben. ende daer toe sijn rijck na sijnre doot Als dit aldus in allen plaetsen ghecondicht was soe wort nyemant gheuonden die hem des onderwinden dorste. mer daer was een scaepharder die in hem seluen dochte Mocht ic den beer doden ic en soude niet alleen mi seluen groet maken. mer al mijn gheslachte soude daer of verheuen wesen Hi nam in sijn (15a) hant sinen stoc ende ghinc in die warande Ende doe hem die beer comen sach so toech hi tot hem. ende die herder clam op enen boem. ende die beer began den boem also te biten ende te knaghen dat den harder dochte dat hi haeste ter aerden vallen soude In desen boem was ouervloedicheit van vruchten Die harder plockede die vruchten. ende werp se den beer toe also langhe dat die beer versaet van die vruchten hem seluen neder leyde te rusten Als die harder vernam dat die beer sliep soe clam hi lijsseliken vanden boem ende clouwede den beer safteliken mitter eenre hant. ende mitter ander hant hielt hi hem anden boem Ende als die harder verstont dat die beer sterckeliken sliep. soe toech hi sijn mes wt. ende stac den beer doot Ende nam des keysers dochter te wiue. ende wort nae des keysers doot oec keyser Voert seide die keyserinne. hebdi wel verstaen here dat ick v gheseit hebbe. hi seide seer wel Doe seide si. dese starcke beer beteykent uwe persoen teghens wien nyemant mit starcheit of wijsheyt hebben en mach Die harder mit sinen stoc is die persoen uwes vermalediden soens die mitten stoc sijnre wijsheyt v meent te bedrieghen. ghelijk als die harder den beer mit sinen clouwen eerst vrientscap dede ende hem so dede slapen. ende sloech hem daer na doot In alle manieren doen die meesters (15b) uwes soens die v mit haren valschen woerden pluymstriken ende besmeyken dat uwen soon v doot slaen mach ende dan voer v regneren Die keyser seide dat en sel also niet sijn dat si mi alsoe bedrieghen souden als die herder den beer Nv sel mijn soen doch huden ghehanghen worden Die keyserinne seide Isset dat ghi soe soet. so doet ghi wiseliken Doe gheboet die keyser anderwerf datmen sinen soen brenghen soude ter vierscaer Ende als dit ghesciede soe quam die anderde meester ende gruetede den coninc als voerseit is van den eersten meester Die eerste meester seide o heer keyser ist saec dat ghi uwen soen dodet om uwes wijfs woerden so selt v argher gaen dan dien ridder die om sijns wijfs woert willen sonder saec gheset wort op die kaeck Doe seide die keyser Segghet mi goede meester hoe ghesciede dat: Die meester antwoerde Ic en segge v dat niet ten si dat ghi mi uwen soen niet en doot eer ic v dat vertellet hebbe Ende isset dat v dat exempel dan niet en keert van uwen soen te doden so doet dan dat v belieuen sal Die keyser gheboet den ionghen weder te laten comen van die vierscaer Ende die meester began te segghen sijn reden aldus

Beschrijving

Het tweede exempel van de keizerin. In het land van een keizer loopt een gevaarlijke beer los. De keizer verkondigt dat degene die de beer doodt met zijn enige dochter mag trouwen. Alleen een schaapherder durft het aan en gaat op zoek naar de beer. Als hij de beer vindt, klimt hij snel in een boom. De beer begint aan de boom te schudden en bijten. De herder gooit vruchten die aan de boom hangen naar beneden. De beer raakt op een gegeven moment verzadigd en gaat rusten. De herder klimt naar beneden en aait de beer net zo lang tot hij in een diepe slaap is. Dan steekt hij de beer dood met zijn stok en wordt de nieuwe keizer.
De keizerin legt uit dat de keizer de oppermachtige beer is, voor wie iedereen ontzag heeft. Zijn zoon is de herder, die zijn sterke vader te slim af is.

Bron

A.J. Botermans (ed.): Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen. Haarlem 1898.

Commentaar

1479

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20