Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ112823

Een sage (mondeling), 99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)

Hoofdtekst

Yn Burgumerheide wenne Tsjitse Boonstra. Dy hie in pear kij, dy seagen der min út. Hy liet se heal forhongerje.
Op in moarn sil er de kij melke. Mar doe bigounen dy kij to praten. Ien fan 'e kij sei: "Ik moet meer eten hebben. Wij geven vandaag geen melk, want wij hebben honger."
Doe sei Tsjitse: "Myn kij binne bitsjoend. Ik kom net yn 't bûthús."
Doe hat in broer fan Tsjitse de kij molken.
Letter ried der by dyselde Tsjitse Boonstra in koopman mei in potkarre troch 't slotsgat fan 'e doar. Doe fleach Tsjitse fan binaudens de tún yn. Hy doarst net wer yn 'e hûs. Hy is doe nei de doomny ta gong en doe is er baptist woarn. Dy pottekoopman, dat wie in buorman fan him.

Onderwerp

SINSAG 0672 - Zauberer geht durchs Schlüsselloch (geschlossene Türen); Türen öffnen sich, wenn er seine Mütze dagegen wirft.    SINSAG 0672 - Zauberer geht durchs Schlüsselloch (geschlossene Türen); Türen öffnen sich, wenn er seine Mütze dagegen wirft.   

Beschrijving

Een man verwaarloost zijn koeien, die half verhongeren. Op een morgen tijdens het melken, zegt een van de dieren: 'Ik moet meer eten hebben. Wij geven vandaag geen melk, want wij hebben honger'. De banggeworden man vermoedt dat zijn vee betoverd is en laat zijn broer de koeien melken. Kort daarop ziet de man tot zijn schrik een koopman met een kar door het sleutelgat rijden. De man verlaat zijn huis en vlucht naar de dominee om zich tot baptist te bekeren.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1128, verhaal 23 (archief MI)

Commentaar

onbekend
Zauberer geht durchs Schlüsselloch (geschlossene Türen); Türen öffnen sich, wenn er seine Mütze dagegen wirft.

Naam Overig in Tekst

Tsjitse Boonstra    Tsjitse Boonstra   

Tsjitse    Tsjitse   

Naam Locatie in Tekst

Burgumerheide    Burgumerheide   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21