Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ112839

Een sage (mondeling), 99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)

Hoofdtekst

Evert Tsyske roun mei tsiis. De tsiissek hied er op 'e rêch. Hy wenne yn Sumarreheide.
Dêr wenne Hart Boonstra ek. Dy hie in dochter by him yn 'e hûs, dy wie by de man wei. Dy dochter wie fan dy man yn forwachting en krige in bern. Der wie gjin dokter by de bifalling en dat berntsje rekke dea.
Doe't it skimerjoun wie gong Hart mei dat deade berntsje nei de tún. Hy hie in skeppe by him, dêr't er in kûle mei groef.
Wylst kaem Evert Tsyske dêr krekt mei syn tsiispûde op it hiem. Hy forburch him gau achter de beamkes. Sa koed er alles sjen. Hoe't Hart it berntsje yn 'e kûle lei en der wer ierde boppe op die.
Hy seach hoe't Hart de earmen krúste en sei: "Nou, Heare, nou bifiel ik it berntsje oan jo oer."
Dat hat Evert allegear sjoen en heard. Hy hat it letter oan dizze en jinge forteld.
Letter spûke it op dat plak dêr't dat berntsje bigroeven is.

Onderwerp

SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.    SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.   

Beschrijving

Een kaashandelaar ziet hoe een man een dood kindje begraaft met de woorden 'Heer, ik geef het kindje nu aan U over'. De dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort na de bevalling overleden. Later spookt het op de plaats waar het kindje begraven is.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1128, verhaal 39 (archief MI)

Commentaar

onbekend
Andere Tote spuken

Naam Overig in Tekst

Evert Tsyske    Evert Tsyske   

Hart Boonstra    Hart Boonstra   

Heare    Heare   

Heer    Heer   

Evert    Evert   

Naam Locatie in Tekst

Sumarreheide    Sumarreheide   

Hart    Hart   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21