Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ112840

Een mop (mondeling), 99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)

Hoofdtekst

Dyselde Hart Boonstra wenne yn in âld hûs, dat wie fan foaren stien en fan achteren hout. Hart wie bang yn 't tsjuster, hy kaem der jouns net heal út. Hy hie in gat achter yn 'e houten muorre makke, en as er dan jouns as it tsjuster wie, pisje moest, dan stuts er syn lytse man dêr troch dat gat en sa pisse er dan bûtendoar.
Dat wist it jongfolk. Doe hellen se ris in grap út. Doe't Hart dêr ris wer stie to pisjen treau ien fan 'e mannen oan 'e bûtenkant in snoekebek om Hart syn lytse man hinne en knypte dy ticht.
Dat die Hart fansels aerdich sear. Hy rôp: "Kaets, kat, kaets kat!" Hwant hy tocht, dat de kat it die.

Onderwerp

VDK 1686A* - Penis gevangen met snoekebek    VDK 1686A* - Penis gevangen met snoekebek   

ATU 1686A*    ATU 1686A*   

Beschrijving

Een man die bang is in het donker durft 's nachts zijn huis niet uit om te plassen. Hij maakt in de muur een gat om van binnenuit doorheen te plassen. Als hij op een nacht zijn penis door het gaatje steekt, staat er aan de andere kant een stel lolbroeken gereed met een snoekebek. Ze klappen de snoekebek dicht om de penis van de man en de man lijdt erg veel pijn. De man is in de veronderstelling dat een kat hem te pakken heeft.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1128, verhaal 40 (archief MI)

Commentaar

onbekend
Penis gevangen met snoekebek

Naam Overig in Tekst

Hart Boonstra    Hart Boonstra   

Naam Locatie in Tekst

Hart    Hart   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21