Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ113026

Een sage (mondeling), dinsdag 20 augustus 1974

Hoofdtekst

Fan 'e sawn famkes út ien húshâlding is ien in nachtmerje. Der wurdt ek wol sein, dat de sawnde in kwyn is. De nachtmerje komt troch it kaeisgat nachts by de minsken. Hja giet nei 't bêd fan har slachtoffer ta en giet dan earst nei 't fuottenein en sa stadich omheech en dan giet se de minske op it boarst sitten en knypt him de hals ta, dat dyselde hast gjin siken mear krije kin. Myn heit hat der wol nei taest, mar dan wie se der net mear.
Men kin in nachtmerje keare troch in krús foar it bêd to lizzen.

Onderwerp

SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten    SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten   

Beschrijving

Van zeven meisjes uit een huishouden is er één een nachtmerrie. Er wordt ook wel gezegd dat de zevende een kween is. De nachtmerrie komt door het sleutelgat het huis binnen. De nachtmerrie klimt vanaf het voeteinde omhoog en knijpt de keel van de mensen dicht. Als je naar de nachtmerrie grijpt, is ze er niet meer. Een nachtmerrie kun je tegenhouden door een kruis voor je bed te leggen.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1130, verhaal 26 (archief MI)

Commentaar

20 augustus 1974
Mensch von Mahr beritten

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21