Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ113615

Een mop (mondeling), maandag 02 september 1974

Hoofdtekst

Der wie in boer, dy kaem ris op 'e joademerk to Ljouwert. Doe seach er dêr kokosnuten lizzen.
"Hwat dingen binne dat?" frege er.
"Dat binne oaljefantsaeijen", sei de koopman. "Dy kinne jo meinimme op bêd en dêr útbriede. Dan krije jo jonge oaljefanten."
De boer kocht in stik of hwat en gong der mei nei hûs. Hy liet se de húshâldster sjen en hy praette mei har ôf, hja soenen der oerdei beurt om beurt op lizze to brieden. Nachts sliepten se altyd byelkoar, dat joech dus gjin probleem. Mei fjouwer wike koenen de aeijen útkomme, hie de koopman sein.
Doe wienen de fjouwer wiken om. 't Wie de tiid dat de aeijen útkomme koenen. De boer lei op bêd, 't wie syn beurt krekt, mei de kokosnuten ûnder him.
Doe sei de húshâldster tsjin him: "'k Sil ris even sjen of der al jonge oaljefantsjes binne." Hja gong nei de boer ta op bêd.
Doe taestte se en krige de boer by de sigaer beet en sei: "Och heden, boer, ik leau, der is al ien út. Ik haw him al by 't slurfke."

Onderwerp

AT 1319 - Pumpkin Sold as an Ass's Egg    AT 1319 - Pumpkin Sold as an Ass's Egg   

ATU 1319    ATU 1319   

Beschrijving

Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn die nog uitgebroed moeten worden. De boer koopt direct wat eieren en spoedt zich naar huis om de eieren te bebroeden. De boer spreekt met zijn huishoudster af de eieren beurtelings te bebroeden. Als de huishoudster op een dag wil kijken of er al jonge olifantjes zijn, krijgt ze per ongeluk de penis van de boer te pakken. Ze zegt hierop 'er is al een ei uitgekomen: ik voel het slurfje al'.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1136, verhaal 15 (archief MI)

Commentaar

2 september 1974
Pumpkin Sold as an Ass's Egg

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert    Ljouwert   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21