Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ113630

Een mop (mondeling), maandag 02 september 1974

Hoofdtekst

't Wie yn 'e Dútse tiid, hjir yn Nederlân. Der stie in hiele rige auto's op 'e wei. Hwant der stie in ezel dwars oer de dyk en dy woe net in poat forsette.
Doe kaem dêr noch in man yn in auto achter dy rige to stean. Dy gong út 'e auto wei en frege: "Hwerom bliuwe jim allegear stean?"
Doe seinen se: "Der stiet in ezel dwars oer de dyk en dy wol gjin stap fan 't sté, hoe't er ek slein wurdt."
"Nou," sei de man, "dy ha ik der samar wei."
Doe gong er nei de ezel ta en hy flústere it beest hwat yn 't ear.
Doe't er dat dien hie, sette de ezel de sturt omheech en stoude fuort, sa hurd as er koe.
Doe fregen se dy man: "Hwat ha jo sein?"
De man sei: "'k Ha frege of er lid fan 'e N S.B wurde woe."

Beschrijving

Ten tijde van de Duitse bezetting is er eens een verkeersopstopping omdat er een ezel middenop de weg blijft staan. Het dier is met geen stok vooruit te branden en belemmert steeds meer automobilisten de doorgang. Een man stapt zelfverzekerd op het dier af en fluistert het iets in het oor. De ezel spoedt zich hierop angstig weg. De man blijkt de ezel gevraagd te hebben of hij lid wil worden van de N.S.B.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1136, verhaal 30 (archief MI)

Commentaar

2 september 1974

Naam Overig in Tekst

Duitse    Duitse   

N.S.B.    N.S.B.   

Naam Locatie in Tekst

Dútse    Dútse   

Nederlân    Nederlân   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21