Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ113632

Een mop (mondeling), maandag 02 september 1974

Hoofdtekst

Der wie in man, dy moest mei in keppel guozzen oer de brêge hinne. Dêr moest brêgejild fan bitelle wurde. Doe sei de brêgeman: "As jo der foar soargje kinne dat der hielendal gjin stront fan dy guozzen op 'e brêge komt, dan binne jo frij fan biteljen."
"O," sei de man, "der wit ik wol in middel op."
"Hoe dan?" frege de brêgeman.
"Wel," sei de guozzehoeder, "ik ha de guozzen sa dresseard, dat se yn in rige ien foar ien achter elkoar oan rinne, de iene mei syn snavel yn 'e kont fan 'e oare."
Doe frege de brêgeman: "Mar hoe mat it dan mei de achterste?"
"Stek dû dêr dyn noas mar yn", sei de man.

Onderwerp

AT 2200 - Catch-tales    AT 2200 - Catch-tales   

ATU 2200    ATU 2200   

Beschrijving

Een man moet 'bruggengeld' betalen als hij met zijn ganzen een brug wil oversteken. De brugwachter stelt hem vrij van betaling als de ganzenhoeder erin slaagt de dieren de brug over te leiden zonder dat ze hun behoefte doen. De ganzenhoeder laat zijn ganzen achter elkaar lopen, zodat de dieren met de snavel het achterste van hun voorganger dichtduwen. Als de brugwachter vraagt hoe het moet met de achterste gans, stelt de ganzenhoeder voor dat de brugwachter daar zijn neus in steekt.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1136, verhaal 32 (archief MI)

Commentaar

2 september 1974
Bij Van der Kooi meer specifiek: Catch-tales 2: De ganzen over de brug.
Catch-tales

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21