Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ113637

Een mop (mondeling), maandag 02 september 1974

Hoofdtekst

It wie hynstemerke yn Noarch. Dêr soenen twa man togearre hinne. Se wienen ûnderweis. Doe moest de iene man sa noadich út 'e broek. Hy koe 't net in momint langer ynhâlde, dat hy die 't midden op 'e dyk. Doe kaem dêr in plysje oan fytsen.
Hy tocht: "Hwat mat ik nou?"
Hy sette syn hoed der gau oerhinne.
Doe frege him de plysje: "Hwat bitsjut dit eins?"
Doe sei er tsjin 'e plysje: "Ik haw in papegaei fangd en dy ha 'k hjir ûnder 'e hoed biflapt."
Doe sei de plysje: "Dy kinne jo der wol ûnder wei pakke en yn in kouwe sette. Jo kinne him wol yn 'e hân meinimme."
"Dat liket my net goed ta", sei de man.
Doe sei de plysje: "Dan sil ik it wol dwaen."
Hy lichte de hoed in bytsje op en die in taest mei de oare hân.
Doe sei er: "'t Is niet een papegaai, het is een kakketoe."

Onderwerp

AT 1528 - Holding Down the Hat    AT 1528 - Holding Down the Hat   

ATU 1528    ATU 1528   

Beschrijving

Een man moet zonodig poepen, dat hij zijn behoefte middenop de weg doet. Als er een politieagent op een fiets nadert, zet hij gauw zijn hoed over de poep heen. De man maakt de agent wijs dat hij een papegaai onder zijn hoed heeft gevangen. De agent biedt aan de vogel te pakken en grijpt middenin de poep. De man zegt hierop dat het ook geen papegaai is, maar een kaketoe.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1136, verhaal 37 (archief MI)

Commentaar

2 september 1974
Holding Down the Hat

Naam Overig in Tekst

Noarch    Noarch   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21