Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ113709

Een mop (mondeling), maandag 02 september 1974

Hoofdtekst

Der wenne in man yn Beets, dy soe op in jountiid by 't tsjuster in kroadfol turf út it fean helje. Dat soed er dus stelle. Hy kroade hiel stadich dy kant út. Doe hie er dus noch gjin turf. Doe pipe dy kroade en dy sei hyltyd mar: "Hoe sil 't komme - hoe sil 't komme - " Op 't lêst, doe't er de turf yn 'e kroade hie en werom soe, doe fornaem er dat se him achter sieten. Doe kroade er hurd en de kroade sei oars mar net, hiel hurd achter elkoar as: "'k Hie 't wol tocht - 'k hie 't wol tocht - 'k hie 't wol tocht - 'k hie 't wol tocht."

Onderwerp

AT 1321A - Fright at the Creaking of a Wheelbarrow    AT 1321A - Fright at the Creaking of a Wheelbarrow   

ATU 1321A    ATU 1321A   

Beschrijving

Man gaat met kruiwagen turf stelen. Op de heenweg piept de kruiwagen hoe het af zal lopen, op de terugweg, als de man merkt dat hij achterna wordt gezeten, zegt de kruiwagen steeds dat hij het wel gedacht heeft.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1137, verhaal 9 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

2 september 1974,
Fright at the Creaking of a Wheelbarrow

Naam Locatie in Tekst

Beets    Beets   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21