Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ114301

Een sage (mondeling), vrijdag 13 september 1974

Hoofdtekst

Jehannes van der Zee wenne op 'e Sumarreheide. It wie in goddeloas man, it koe him neat skele hwat er sei. Hy spotte mei God en syn gebod.
Op in moarn stie er op 'e rûchskerne en doe sei er: "Ik woe wol dat de duvel my holp." Hy woe de duvel wol ta syn maet ha.
De oare moarns roan er om 4 ûre de de Harsteloane del. Dêr wenne de faem fan Sjoerd Bonnes, dy moest hy der útklopje. Dan gong er mei har nei de boer. Hy gong ek wol allinne hinne, as de faem noch net klear wie.
Dy moarns hied er ôfgryslike binaud west, sei de faem letter. Dêr op 'e Harsteloane hat de duvel him krigen en him omheech smiten.
Hy hat wikenlang thús west, dat er net in slach dwaen koe, sa hat de duvel him tamtearre. Dêrtroch is Jehannes bikeard. Letter wied er in froom man, dy't net mear spotte.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Een onverschillige, goddeloze zondaar pocht de duivel als kameraad te willen hebben. Prompt wordt hij door de duivel gegrepen en neergesmeten. De zondaar is van schrik bekeerd.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1143, verhaal 1 (archief MI)

Commentaar

13 september 1974
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).

Naam Overig in Tekst

Jehannes van der Zee    Jehannes van der Zee   

God    God   

Sjoerd Bonnes    Sjoerd Bonnes   

Jehannes    Jehannes   

Naam Locatie in Tekst

Sumarreheide    Sumarreheide   

Harsteloane    Harsteloane   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21